Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY NATURA 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

 • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
 • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.


Wyznaczone tereny Nadleśnictwa Olsztyn  należą do dwóch obiektów Natura 2000. Jeden chroni siedliska, drugi stanowi ostoję ptaków.
 
1.  PLH280052 – Ostoja Napiwodzko-Ramucka Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
Obszar ten ( na terenie Nadleśnictwa Olsztyn) to ponad 1500 ha chronionych terenów, wśród których dominują lasy oraz wody i siedliska wilgotne (torfowiska, bagna), a wśród nich:

 • Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą
 • Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
 • Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
 • Bory i lasy bagienne
 • Łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe
 • Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z NYMPHEION
 • Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekspensywnie

 

2  PLB280007 – Puszcza Napiwodzko-Ramucka Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków.
Obszar na terenie Nadleśnictwa Olsztyn obejmuje ponad 6300 ha występują i chronione są na nim ptaki m.in.:
 

 • Bielik
 • Orlik
 • Rybołów
 • Żuraw
 • Dzięcioł czarny
 • Muchołówka mała