Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa według stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 16003,58 ha.

Granice Nadleśnictwa są dosyć nieregularne, ale w większości wyraźne. Ich nieregularność sprawia, że często wchodzą one w głąb lasu, tworząc enklawy i półenklawy gruntów obcych, co utrudnia prowadzenie gospodarki leśnej. Uprawy, które sąsiadują
z enklawami gruntów ornych, w szczególności z łąkami, narażone są na szkody powstałe w wyniku wypasu bydła.

Ogółem w Nadleśnictwie wyróżniono 14 typów siedliskowych lasu. Przeważają tu siedliska boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego.

 

 

 

Warunki glebowe oraz cechy klimatu stwarzają bardzo dobre warunki dla drzewostanów sosnowych, które zajmują 75,58 % powierzchni leśnej zalesionej Nadleśnictwa i występują na wszystkich typach siedliskowych lasu z wyjątkiem olsu jesionowego i lasu łęgowego. Poza sosną duże znaczenie jako gatunki lasotwórcze mają: świerk, dąb, buk, olcha, brzoza i modrzew.

Poniższy wykres przedstawia powierzchniowy udział gatunków w lasach Nadleśnictwa Olsztyn.