Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Olsztyn uznano użytki ekologiczne:

  • „Łęgajny" - to śródpólna enklawa przy rzece Pisa o powierzchni 1,05 ha z sosnami i świerkami oraz licznymi krzewami, która stanowi ostoję i wodopój w rzece dla zwierząt i ptaków
  • „Jezioro Czerwonka Duża" (pow. 28,86 ha)  i  „Jezioro Czerwonka Mała" (pow. 22,85 ha)

 

  • Zbiornik retencyjny Purda Leśna" (powierzchnia 6,89 ha) - jego celem jest zachowanie różnorodności biologicznej obszaru wodno-błotnego stanowiącego miejsce występowania wielu ptaków.
  • „Dzika Korsakówka" – (powierzchnia 27,59 ha), którego celem jest zachowanie obszaru wodno-błotnego stanowiącego miejsce występowania rzadkich siedlisk hydrogenicznych (związane z wodą i zachodzącymi w związku z nią procesami) wraz z zasiedlającymi je gatunkami roślin i zwierząt.