Wydawca treści Wydawca treści

URZĄDZANIE LASU

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji, zawiera m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Działalność Nadleśnictwa Olsztyn oparta jest na podstawie aktualnego Planu Urządzenia Lasu na okres 01.01.2015 r. - 31.12.2024 r. Plan ten został zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska nr DLP-I-611-54/29508/15/LP z dnia 04.08.2015 r.

 

Treść decyzji Ministra i opis ogólny Nadleśnictwa (Elaborat) do pobrania poniżej.


Decyzja Ministra w sprawie PUL

Elaborat - ogólny opis Nadleśnictwa Olsztyn

Program ochrony przyrody

Prognoza oddziaływania na środowisko