Regulamin korzystania z obiektów turystyczno – edukacyjnych Nadleśnictwa Olsztyn

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa Olsztyn zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie z obiektów odbywa się na własną odpowiedzialność.

3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektów wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

4. Opiekunowie grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i osób dorosłych są odpowiedzialni za zachowanie swoich podopiecznych. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury turystycznej pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

5.  Osobom korzystającym z obiektów  zabrania się:

  1. zaśmiecania terenu,
  2. rozpalania ognisk,
  3. pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
  4. płoszenia i chwytania zwierząt,
  5. uszkadzania, niszczenia tablic informacyjnych oraz urządzeń infrastruktury turystycznej,
  6. spożywania napojów alkoholowych,
  7. hałasowania,
  8. puszczania luzem zwierząt domowych,
  9. przebywania na terenie obiektów w czasie burz i silnych wiatrów.

 

6.  Nadleśnictwo Olsztyn nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe na skutek spotkania ze zwierzętami.

7.   Szlaki leśne mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych    przystosowań  zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też korzystając z nich należy zachować  szczególną ostrożność.

8. Nadleśnictwo Olsztyn nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników korzystających z obiektów.

9. Wszelkie zauważone nieprawidłowości i zagrożenia mające bezpośredni wpływ  na bezpieczeństwo użytkowników obiektów należy zgłaszać do Nadleśnictwa  Olsztyn.

 

Numer alarmowy 112