Wydawca treści Wydawca treści

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż środka trwałego

(Zn.spr.: SA.234.1.2023)

 

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olsztyn, Zazdrość 3, 10-687 Zazdrość.
 2. Tryb postępowania: przetarg pisemny (zbieranie ofert).
 3. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Sprzedającego (sekretariat), 06.02.2023 r. godz. 9:00 (z dopiskiem „oferta w sprawie nr SA.234.1.2023 – nie otwierać przed 06.02.2023 r. godz. 10:00”).
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Sprzedającego (pokój nr 10), 06.02.2023 r. godz. 10:00.
 5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmioty sprzedaży: Łęgajny, gm. Barczewo, ul. Modrzewiowa 12, (dawna szkółka leśna), w dniach 01-03.02.2023 r. w godz. 9.00-12.00 (po telefonicznym uzgodnieniu).
 6. Przedmioty sprzedaży: Ciągnik rolniczy marki Crystal, model Orion 220 (nr inw. 7461869) przystosowany do prac leśnych, rok produkcji 2015, data pierwszej rejestracji: 16.09.2015 r., pojemność silnika 7365 cm3, moc: 167 kW, osie napędzane: 2, rodzaj paliwa: olej napędowy, przebieg: 6857 mth, stan techniczny: do remontu
 7. Cena wywoławcza: 120 000,00 zł (w tym 22 439,02 zł Vat 23%)
 8. Wadium: 12 000,00 zł.
 1. wadium należy wnieść w pieniądzu w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy: BOŚ Nr 86 1540 1072 2001 5011 9018 0001 (w tytule: „wadium – nr inw. 7461869) najpóźniej do godziny 9:00 dnia 06.02.2023 r., przy czym za termin wniesienia wadium w formie bezgotówkowej przyjmuje się termin uznania na rachunku Sprzedającego,
 2. wadium uczestnika przetargu, którzy nie stali się nabywcami zostanie im zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu w takiej formie, w jakiej zostało wniesione tj.:
 • na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium – dotyczy wpłat bezgotówkowych w formie przelewów bankowych,
 • na rachunek bankowy wskazany w formularzu ofertowym – dotyczy uczestników przetargu, którzy wnieśli wadium poprzez wpłatę na konto.
 1. wadium Nabywcy zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,
 2. wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej,
 3. wadium zostaje zatrzymane, jeżeli Nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie ustalonym przez Sprzedającego.
 1. Termin uiszczenia ceny nabycia: 09.02.2023 r. (dokument finansowy - faktura VAT - wystawiony będzie po uiszczeniu całkowitej ceny nabycia).
 2. Zastrzeżenia: Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
 3. Informacje dodatkowe: tel. 89 532 78 87, tomasz.gralla@olsztyn.lasy.gov.pl, szczegółowe informacje na stronie: https://olsztyn.olsztyn.lasy.gov.pl/ogloszenia.

 

NADLEŚNICZY

Nadleśnictwa Olsztyn