Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Przeczytaj więcej o ochronie lasu

Lasy Nadleśnictwa Olsztyn, podobnie jak i innych nadleśnictw zamieszkiwane są nie tylko przez organizmy pożyteczne lub obojętne ale również (z punktu widzenia gospodarki człowieka) wyrządzające szkody. Najpowszechniej występującymi są szkodniki owadzie takie jak : brudnica mniszka, strzygonia choinówka, boreczniki odżywiające się aparatem asymilacyjnym drzew, następnie korniki, smoliki, przypłaszczek granatek żerujące w drewnie oraz szkodniki upraw i młodników uszkadzające sadzonki lub młode drzewka : szeliniak sosnowiec, zwójki.

Zadaniem Nadleśnictwa jest monitorowanie i utrzymywanie ich liczebności w granicach nie zagrażających trwałości lasu i nie powodujących istotnych szkód w drzewostanach (tj. gospodarczo znośnych). Służą temu pułapki wykładane na uprawach, drzewa pułapkowe oraz pułapki feromonowe umieszczane w miejscach wzmożonego występowania szkodników.

 

Pułapka feromonowa Theysona stosowana do odłowu korników

 

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny - kokony boreczników i poczwarka zawisaka borowca

 

Walka ze szkodnikami owadzimi odbywa się również w sposób pośredni poprzez działania zmierzające do poprawy warunków bytowania ich naturalnych wrogów. Są to : ochrona mrowisk, tworzenie miejsc lęgowych i sprzyjających warunków bytowych dla ptaków – budowa remiz na najsłabszych siedliskach, wieszanie budek lęgowych oraz schronów dla nietoperzy wraz z corocznym ich czyszczeniem i konserwacją. Dodatkowo Nadleśnictwo Olsztyn corocznie rozwiesza w sezonie zimowymw lasach ok. 1000 kg pełnowartościowej karmy dla ptaków.

Nasze drzewostany szczycą się bogactwem zwierzyny, a prowadzenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny obliguje nas do utrzymywania mateczników zamieszkiwanych przez zwierzynę łowną. W efekcie tego leżące w pobliżu ostoi uprawy i młodniki są narażone na uszkodzenia od zwierzyny płowej. Corocznie zabezpieczanych przed zgryzaniem i spałowaniem jest ok. 300 ha upraw i młodników. W miejscach największej koncentracji zwierzyny wokół upraw stawiane są grodzenia.

 

Rysakowanie - zabezpieczenie przed spałowaniem

 

Zabezpieczenie upraw wełną owczą

 

Grodzenie upraw

 

 Osłonki mechaniczne chroniące przed zgryzaniem

 

Położenie Nadleśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna powoduje, że bardzo uciążliwym problemem jest wywóz odpadów i nieczystości do lasu. Co miesiąc usuwamy ok. 30 mp śmieci. W okresie letnim ilość ta jest dwukrotnie większa.

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

 

Zauważyłeś ogień    ALARMUJ !!!

Straż pożarna: 998

Służby ratownicze: 112

Punkt Alarmowy Dyspozycyjny N-ctwa:

w godz. pracy: (89) 526 89 17

w dni wolne od pracy (89)  527 22 72

 

 

Nadleśnictwo Olsztyn zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego. Teren Nadleśnictwa znajduje się w granicach operacyjnych Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Olsztynie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie. W większości miejscowości w zasięgu działań  N-ctwa znajdują się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, zaopatrzone w sprzęt gaśniczy. N-ctwo dysponuje samochodem z modułem gaśniczym, oraz sprzętem ppoż. w  dwóch bazach ppoż.Teren Nadleśnictwa obserwowany jest w okresie zagrożenia z dostrzegalni ppoż.

Dostrzegalnia przeciwpożarowa