Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LASY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PZYRODNICZYCH

Lasy HCVF zostały wyznaczane zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 kwietnia 2019 roku, z wykorzystaniem ,,Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce”.

Wykaz lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych – zidentyfikowanych według kryteriów HCVF adaptowanych do warunków Polskich wraz z podaniem zasad gospodarowania:

1. Obszary chronione w kategorii HCVF 1.1.a.  - każde działanie w lesie tej kategorii musi wynikać wyłącznie z potrzeby ochrony przyrody, dopuszczalne są wyłącznie działania wynikające z planu ochrony przyrody lub zadań ochronnych (zatwierdzonych decyzją wojewody). Ingerencja w naturalne procesy może nastąpić wtedy gdy ich kierunek uniemożliwiłby osiągnięcie celu ochrony.

      * Rezerwat Jezioro Kośno
      * Rezerwat Las Warmiński

Obszary chronione w kategorii HCVF 1.2. -  lasy stanowiące ostoje zwierząt, w związku z różnorodnością wymagań poszczególnych gatunków, nie ma określonych wspólnych zasad gospodarowania w lasach tej grupy, są one szczegółowo ustalane dla poszczególnych gatunków. Istotnym jest zapewnienie właściwego stanu ochrony gatunku, nie dopuszczającego do zmniejszenia liczebności danej  populacji w określonym siedlisku.

     * Strefy ochronne ścisłe i częściowe wokół gniazd ptaków objętych ochroną (11szt.)
     * Ostoje zagrożonych i ginących gatunków zwierząt i roślin     

Obszary chronione w kategorii HCVF 3.1. – ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące. Sugerowane jest wyłączenie z użytkowania  i przeznaczenie ich do ochrony przyrody, nawet jeśli nie są objęte ustawowymi formami ochrony przyrody.

     * Lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne  

Obszary chronione w kategorii HCVF 3.2. – ekosystemy rzadkie i zagrożone w Europie, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo. Gospodarka w tej kategorii lasów winna być prowadzona w sposób zapewniający zachowanie siedliska przyrodniczego we właściwym stanie ochrony, w którym naturalny zasięg siedliska przyrodniczego nie ulega zmianie

      * Grądy, buczyny i łęgi

Obszary chronione w kategorii HCVF 4.1. – lasy chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych na siedliskach wilgotnych i bagiennych oraz położone na terenach okresowo zalewanych. Wskazane jest stałe utrzymanie szaty roślinnej ( stosowanie odpowiednich rodzajów rębni), zapobiegającej osuwaniu i rozmywaniu brzegów zbiorników wodnych, wylewaniu wód, a także zanieczyszczaniu ich.

    * Lasy wodochronne

Obszary chronione w kategorii HCVF 4.2. – lasy chroniące glebę przed erozją, zmywaniem i wyjałowieniem, powstrzymujące osuwanie się ziemi i skał na stromych i urwistych zboczach. Wskazane jest trwałe utrzymanie szaty roślinnej oraz umiarkowane stosowanie cięć pielęgnacyjnych oraz odpowiednich rodzajów rębni.

    * Lasy glebochronne    

Obszary chronione w kategorii HCVF 6.1 – tereny ważne kulturalnie, religijnie dla społeczności lokalnych. Zagospodarowanie tych terenów powinno uwzględniać wolę i opinię społeczności, powinno mieć na celu zachowanie zidentyfikowanych obiektów.

    * Lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej


Mapy HCVF
 

Wykaz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Proces konsultacyjny:

 

Formularz konsultacyjny do nowych powierzchni nieujętych w propozycjach nadleśnictwa

Formularz konsultacyjny dotyczący sposobu rozpatrzenia wniesionych uwag

 

W związku z korektą powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF, Nadleśnictwo Olsztyn przedkłada do konsultacji społecznych, wykazy lasów wraz z ich lokalizacją na mapach.  Konsultacje dotyczą lasów HCVF kategorii 3 i 6.

Osoby, instytucje lub organizacje zainteresowane typowaniem lasów HCVF zapraszamy do konsultacji w  terminie  do 9.06.2019r.

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy składać na załączonych formularzach:

1. osobiście w siedzibie Nadleśnictwa,  

2. przesyłać pocztą  na adres: Nadleśnictwo Olsztyn, ul. Marii Zientary-Malewskiej   51/53, 10-308 Olsztyn

3. drogą elektroniczną na adres:olsztyn@olsztyn.lasy.gov.pl

Osoba do kontaktu: A. Krawczyk, tel. 89 526 89 17 lub 89 532 09 59, e-mail alina.krawczyk@olsztyn.lasy.gov.pl

 

Zbiorcze zestawienie powierzchni HCVF 3 poddanych konsultacji

Zestawienie powierzchni podanych do konsultacji HCVF 6

Mapa lasów HCVF 3

Mapa lasów HCVF 6

Formularz identyfikacyjny podmiotu biorącego udział w konsultacjach

Formularz konsultacyjny do nowych powierzchni nie ujętych w propozycjach nadleśnictwa

Formularz konsultacyjny do propozycji przedstawionych przez nadleśnictwo do konsultacji